අධි සෝපාන පොම්පය

 • High lift pump 80ZGB

  අධි සෝපාන පොම්ප 80ZGB

  ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ යෙදුම්: නවීන CAD සැලසුම් ක්‍රමය සමඟින් එය විශිෂ්ට හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකාරිත්වය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු ඇඳුම් අනුපාතය ඇත. ප්‍රවාහ ඡේදය ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වන අතර, ප්‍රති-අවහිර කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය හොඳයි, කුහරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය වඩා උසස් ය; මුඩුක්කු කාන්දු නොවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ මුද්‍රාව සහ යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව සහායක ආවේග සහ ඇසුරුම් යොදා ගනී. විශ්වසනීයත්වය සැලසුම් කිරීම මඟින් සමස්ත යන්ත්‍රයේ මධ්යන්ය දෝෂ රහිත වැඩ කාලය (MTBF) බෙහෙවින් වැඩිදියුණු කර ඇත. දුර්ලභ ලිහිසි තෙල් භාවිතා කරන්න ...
 • High lift pump 100ZGB

  අධි සෝපාන පොම්ප 100ZGB

  ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ යෙදුම්: නවීන CAD සැලසුම් ක්‍රමය සමඟින් එය විශිෂ්ට හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකාරිත්වය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු ඇඳුම් අනුපාතය ඇත. ප්‍රවාහ ඡේදය ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වන අතර, ප්‍රති-අවහිර කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය හොඳයි, කුහරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය වඩා උසස් ය; මුඩුක්කු කාන්දු නොවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ මුද්‍රාව සහ යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව සහායක ආවේග සහ ඇසුරුම් යොදා ගනී. විශ්වසනීයත්වය සැලසුම් කිරීම මඟින් සමස්ත යන්ත්‍රයේ මධ්යන්ය දෝෂ රහිත වැඩ කාලය (MTBF) බෙහෙවින් වැඩිදියුණු කර ඇත. දුර්ලභ ලිහිසි තෙල් භාවිතා කරන්න ...
 • High lift pump 300ZGB

  අධි සෝපාන පොම්ප 300ZGB

  ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ යෙදුම්: නවීන CAD සැලසුම් ක්‍රමය සමඟින් එය විශිෂ්ට හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රියාකාරිත්වය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ අඩු ඇඳුම් අනුපාතය ඇත. ප්‍රවාහ ඡේදය ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වන අතර, ප්‍රති-අවහිර කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය හොඳයි, කුහරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය වඩා උසස් ය; මුඩුක්කු කාන්දු නොවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ මුද්‍රාව සහ යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව සහායක ආවේග සහ ඇසුරුම් යොදා ගනී. විශ්වසනීයත්වය සැලසුම් කිරීම මඟින් සමස්ත යන්ත්‍රයේ මධ්යන්ය දෝෂ රහිත වැඩ කාලය (MTBF) බෙහෙවින් වැඩිදියුණු කර ඇත. දුර්ලභ ලිහිසි තෙල් භාවිතා කරන්න ...