බලශක්ති ඉතිරි කිරීමේ පොහොර පොම්පය

  • Energy saving slurry pump150YZJ

    බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ පොම්ප 150YZJ

    ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ යෙදුම්: YZJ වර්ගයේ පොම්පය යනු තනි අවධියක්, තනි චූෂණ, කැන්ටිලිවර් තිරස් කේන්ද්‍රාපසාරී පොහොර පොම්පයකි. අවම පාඩු සැලසුම් කිරීමේ මූලධර්මයට අනුව, මධ්‍යම ප්‍රවාහ තත්වයට අනුකූලව දරණ ඇඹරීමේ ජ්‍යාමිතිය, එඩී ධාරාව සහ දේශීය හයිඩ්‍රොලික් මගින් ඇතිවන බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා පොම්පය ජාත්‍යන්තර උසස් solid න ද්‍රව ද්වි-අදියර ප්‍රවාහ න්‍යාය අනුගමනය කරයි. නැතිවීම සහ චෙං ෂුයිලි අලාභය සමඟ, එමඟින් දරණ මුදු ඇඳුම් අඩු කිරීම, හයි ...
  • Energy saving slurry pump 200YZJ

    බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ පොම්ප 200YZJ

    ප්‍රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ යෙදුම්: YZJ වර්ගයේ පොම්පය යනු තනි අවධියක්, තනි චූෂණ, කැන්ටිලිවර් තිරස් කේන්ද්‍රාපසාරී පොහොර පොම්පයකි. අවම පාඩු සැලසුම් කිරීමේ මූලධර්මයට අනුව, මධ්‍යම ප්‍රවාහ තත්වයට අනුකූලව දරණ ඇඹරීමේ ජ්‍යාමිතිය, එඩී ධාරාව සහ දේශීය හයිඩ්‍රොලික් මගින් ඇතිවන බලපෑම අඩු කිරීම සඳහා පොම්පය ජාත්‍යන්තර උසස් solid න ද්‍රව ද්වි-අදියර ප්‍රවාහ න්‍යාය අනුගමනය කරයි. නැතිවීම සහ චෙං ෂුයිලි අලාභය සමඟ, එමඟින් දරණ මුදු ඇඳුම් අඩු කිරීම, හයි ...